Saturday, March 31, 2007

hand made


את גל,20, פגשתי בגינה הצמודה לרחוב חיסין. שם, הוא מוכר מדי יום שישי חולצות שצייר בעצמו. החולצה שהוא עצמו לובש, אף היא פרי עטו. (הוא הבטיח שהאיורים לא יורדים בכביסה). המכנסיים נרכשו בשוק הפשפשים ועברו שפשוף-גזירה-יישון תחת ידיו. הקרניים, למתעניינים, נקנו לכבוד פורים בחנות צעצועים.

No comments: