Thursday, September 6, 2007

ברחוב שינקין, רביעי אחה"צמתיאס, מגרמניה

בשנים האחרונות הצבע הורוד התחבב על מרבית גברברי ישראל. יש יאמרו שאף יתר על המידה. עם זאת, לרוב הצבע נותר בגדר הורוד הבהיר, ולא החזק וה"נשי" יותר. דווקא מתיאס העז לפרוץ מגבולות הורוד הנהוג. אולי מאחר שאין מדובר בחולצה כולה, אלא בפסים בלבד, ואולי מאחר שאיננו נטוע במוסכמות הישראליות.
שימו לב גם לשילוב החינני בין הורוד לתכלת.